За контакт: Випассана България

Страница www.bg.dhamma.org
Имейл [email protected]
   
Мобилен +359(0) 879 878 504
   
Регистрация: Фондация Випассана България
  - адрес на регистрация: ул. Подвис, бл.33, вх.Е, ап.93, Варна 9000, България
  - ф.д. 8/2016 на Варненски Окръжен съд;
  - No.20160902063 в ЦРЮЛНЦ при Министерството на правосъдието
  ЕИК 177000898