За контакт: Випассана България

Страница www.bg.dhamma.org
Имейл [email protected]
   
Тел +359(0) 52 331 438
Мобилен +359(0) 877 094 862
   
Адрес: ул. Подвис, бл.33, вх.Е, ап.93Варна 9000, България
   
   
Регистрация: Фондация Випассана България
  - ф.д. 8/2016 на Варненски Окръжен съд;
  - No.20160902063 в ЦРЮЛНЦ при Министерството на правосъдието
  ЕИК 177000898